Seuran säännöt

UUDENMAAN PYÖRÄILIJÄT UP RY SÄÄNNÖT

I Seuran nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuodot

 1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Uudenmaan Pyöräilijät UP ry. Seuran kotipaikka on Vihdin kunta ja toiminta-alue Etelä-Suomen lääni.

 1. Perustaminen

Seura on perustettu syyskuun 1. päivänä 2011.

 1. Kieli

Seuran kieli on suomi.

 1. Tarkoitus

Seuran tarkoituksena on lisätä ja edistää monipuolista pyöräilyn tuntemusta ja harrastamista sekä yleisesti liikunnan harrastamista toiminta-alueellaan.

 1. Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää esimerkiksi yhteislenkkejä, pyöräilytapahtumia, kilpailuja, nuorisotoimintaa, valmennustoimintaa, koulutusta ja juhlia, sekä harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja suhdetoimintaa. Seura pyrkii ehdotuksia, anomuksia ja aloitteita tekemällä kiinnittämään viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota pyöräilyyn, pyöräilyolosuhteisiin ja liikuntapaikkojen kehittämiseen.

 1. Varainhankinta

Varoja toimintansa tukemiseksi seura hankkii liittymis-, jäsen- ja pienillä osallistumismaksuilla järjestämistään pyöräilytapahtumista, rahankeräyksillä, arpajaisilla, sponsorointisopimuksilla sekä anomalla apurahoja ja avustuksia, järjestämällä huvitilaisuuksia ja ottamalla vastaan lahjoja ja testamentteja. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan. Seura voi myös omistaa ja ylläpitää toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta.

 1. Jäsenyydet alueellisissa ja valtakunnallisissa järjestöissä

Seura on Suomen Pyöräilyunionin jäsenjärjestö. Seura noudattaa Suomen Pyöräilyunionin sääntöjä ja määräyksiä omassa toiminnassaan. Seura voi kuulua myös muihin alueellisiin tai valtakunnallisiin järjestöihin. Liittymisestä ja eroamisesta päättää seuran vuosikokous.

II Jäsenyys

 1. Jäseneksi liittyminen

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen seuran hallituksen hyväksymä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Pyöräilyunionin sääntöjä. Seura ylläpitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. Jäsen on velvollinen viipymättä ilmoittamaan seuralle muuttuneet henkilö- ja yhteystietonsa.

 1. Kunniajäsenyys

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä ja seuran vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta ja jäsenyys on elinikäinen.

 1. Nuorisojäsenyys

Nuorisojäseniä ovat alle 18-vuotiaat henkilöt. Nuorisojäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Juniorijäsen siirtyy halutessaan ja hallituksen suostumuksella varsinaiseksi jäseneksi sen vuoden alussa, jona hän täyttää 18 vuotta.

 1. Kannatusjäsenyys

Kannatusjäseneksi voidaan ottaa henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä. Kannatusjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran vuosikokouksessa.

 1. Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä perittävien liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta erikseen varsinaisille, nuoriso- ja kannatusjäsenille päättää seuran vuosikokous. Vuotuinen jäsenmaksu on suoritettava eräpäivään mennessä.

 1. Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran vuosikokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki näiden sääntöjen perusteella asetetut jäsenmaksut eroamisvuoden loppuun asti.

 1. Jäsenen erottaminen

Jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä tai rikkoo lakeja, esiintyy hyvän urheiluhengen vastaisesti taikka aiheuttaa olennaista vahinkoa yhdistykselle, voi hallitus erottaa seurasta. Erottamisesta on ilmoitettava jäsenelle kirjallisesti jäsenluetteloon merkittyyn osoitteeseen. Erotetulla on oikeus vedota asiassa seuran kokoukseen. Vetoomus on annettava todistetusti ja kirjallisesti tiedoksi seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa erottamisilmoituksen postituspäivästä. Hallitus on velvollinen kutsumaan koolle seuran kokouksen 30 päivän kuluessa siitä, kun vetoomus on vastaanotettu. Ellei vetoomusta esitetä, tulee erottaminen voimaan määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa vasta kun seuran kokous on erottamisen vahvistanut. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen kolmen kuukauden kuluttua eräpäivästä, hallitus voi katsoa eronneeksi. Erottamisesta on ilmoitettava jäsenelle kirjallisesti jäsenluetteloon merkittyyn osoitteeseen. Eronneeksi katsomisesta ei voi vedota yhdistyksen kokoukseen.

III Seuran kokoukset

 1. Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana helmi – maaliskuussa.

 1. Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi, tai kun vähintään kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti sitä hallitukselta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

 1. Kokousten koollekutsuminen

Hallitus kutsuu vuosikokouksen koolle ilmoittamalla siitä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, seuran verkkosivuilla tai henkilökohtaisella, kirjallisella kutsulla kunkin äänioikeutetun jäsenen jäsenluetteloon merkittyyn posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitus on tehtävä vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

 1. Kokousten periaatteista

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä, pois lukien nuoriso- ja kannatusjäsenet, yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on

kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Kokouksissa käsiteltävät asiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. avataan kokous
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille

vastuuvelvollisille

 1. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 2. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet vuodeksi kerrallaan
 3. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa
 4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Asioista, joita jäsenet haluavat vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä seuran johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään vain ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.

 

 1. Pöytäkirjat

Seuran vuosikokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan allekirjoitettava.

IV Seuran asioiden hoitaminen

 1. Seuran johto

Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kolmesta seitsemään jäsentä. Hallitukseen voidaan valita täysi-ikäinen seuran jäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan tarpeen vaatiessa valita myös hallituksen ulkopuolelta.

 1. Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun nämä katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjat tarkastetaan ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjat on puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.

 1. Hallituksen velvollisuudet

Hallituksen velvollisuutena on valvoa seuran ja sen jäsenten toimintaa, sääntöjen mukaisesti hoitaa seuran yhteisiä asioita ja taloutta sekä vastata seuran toiminnasta ja varojen hoidosta, kutsua kokoon seuran kokoukset, laatia ja vuosikokoukselle esittää seuran toimintakertomus, talousarvio, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus, hyväksyä ja erottaa jäsenet, pitää jäsenluetteloa, hoitaa tiedotus- ja suhdetoimintaa, vastata Suomen Pyöräilyunionin sääntöjen seuralle asettamista velvoitteista sekä ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii. Tarvittaessa hallitus valitsee ja erottaa palkatut toimihenkilöt sekä sopii heidän eduistaan.

 1. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja halllituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille vähintään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajat voivat milloin tahansa vaatia kirjanpidon nähtäväkseen.

 1. Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

V Muita määräyksiä

 1. Tarkennuksia sääntöihin

Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan yhdistyslain ja Suomen Pyöräilyunionin

voimassaolevia sääntöjä ja määräyksiä.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Jos seura on päätetty purkaa, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä johonkin liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen niin kuin se seuran kokous määrää, joka viimeksi päättää seuran purkamisesta.